Scientific Journal

Applied Aspects of Information Technology

INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMBINING THE RELATIONAL HETEROGENEOUS DATABASES USING AN INTEGRATION MODELS OF DIFFERENT SUBJECT DOMAINS
Abstract:

The work is devoted to solving the problem of combining heterogeneous relational databases based on integration models of different subject domains. The paper proposes methods for analyzing objects and their properties when combining models of subject domains, a method of combining integration models of different subject domains based on consistent rank evaluations of objects and the values of their typed essential properties. The model of the subject domain object is improved, which, unlike the classical one, takes into account the integration components that are important for combining: the sets of values of consistent ranks of properties and the sets of typed essential and non-essential properties of the object and their values determined on the basis of them. The subject domain model has been improved, which, unlike the existing one, takes into account certain combining scenarios and consistent ranking assessments of objects. Based on the proposed models and methods, an information technology for combining relational heterogeneous databases has been developed, which has increased the reliability of detection of subject domain objects and their properties to be combined, while simultaneously reducing the number of comparison operations for automated creation of a combined integration model of the subject domain.

Authors:
Keywords
DOI
//10.15276/aait.01.2019.3
References
1. Aiken, P., Allen, M. D., Parker, B., & Mattia, A. (2007). “Measuring Data Management Practice Maturity: A Community’s Self-Assessment”, Com-puter, Vol. 04 (40), pp. 42-50, https://doi.org/10.1109/MC.2007.139.
2. Ananchenko, I. V., Gaykov, A. V., & Musaev, A. A. (2013). Tehnologii sliyaniya getero-gennoy informatsii iz raznorodnyih istochnikov (data fusion), [Data fusion technologies for the heterogene-ous information from diverse sources]. Bulletin of St PbSIT (TU), Vol. 19 (45) (in Russian).
3. Kogalovsky, M. R. (2010). Metodyi integrat-sii dannyh v informatsionnyh sistemah, [Methods of data integration in the information systems], Elec-tronic Socionet depositor (in Russian).
4. Globa, L. S., Ternovoy, M. Ju. & Shtogrina, E. S. (2011). Ispolzovanie ontologiy dlya integratsii baz dannyh i baz znaniy, [Using the ontologies to in-tegrate databases and knowledge bases], Intelligent Analysis of Information IAI-2011, pp. 34-38 (in Rus-sian).
5. Globa, L., Ternovoy, M., & Shtogrina, O. (2011). Intehratsiia baz danykh ta baz znan na osnovi ontolohii, [Databases and Knowledge Bases Integra-tion Based on Ontology], Collection of scientific pa-per MITIT NTUU “KPI”, No. 1, pp. 43-47 (in Ukrainian).
6. Berko, A. Ju. (2010). Strukturno-semantychna intehratsiia danykh na osnovi faktolo-hichnoi reliatsiinoi modeli, [The structural and se-mantic data integration based on the factual relational model], Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, No. 663, pp. 60-69 (in Ukrainian).
7. Berko, A. Y., & Vysotska, V. A. (2009). Se-mantychna intehratsiia nepovnykh ta netochnykh danykh, [Semantic integration of incomplete and im-perfect data], Information Processing Systems, Vol. 7 (81), pp. 93-98 (in Ukrainian).
8. Chernyak, L. (2009). Integratsiya dannyh: sintaksis i semantika, [Data Integration: Syntax and Semantics], Open Systems, No. 10, http://www.osp.ru/os/2009/10/11170978 (in Russian).
9. Ziegler, P., & Dittrich, K. R. (2004). “Three Decades of Data Intecration – all Problems Solved?” In: Jacquart R. (eds) Building the Information Soci-ety. IFIP International Federation for Information Processing, Springer, Boston, MA, No. 156, pp. 3-12, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8157-6_1.
10. Ziegler, P., & Dittrich, K. R. (2007). “Data Integration – Problems, Approaches, and Perspec-tives”. Conceptual Modelling in Information Systems Engineering, pp. 39-58, https://doi.org/10.1007/978-3-540-72677-7_3.
11. Lenzerini, М. (2002). “Data Integration: A Theoretical Perspective”. Proceedings of the twenty-first ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of database systems, pp. 233-246, https://doi.org/10.1145/543613.543644.
12. Filatov, V., & Radchenko, V. (2015). “Re-engineering relational database on analysis functional dependent attribute”. Proceedings of the X Intern. Scient. and Techn. Conf. “Computer Science & In-formation Technologies” (CSIT’2015), 14-17 sept., Lviv, Ukraine, pp. 85-88. DOI:10.1109/STC-CSIT.2015.7325438.
13. Filatov, V., Konstantinov, S. M., & Ponoma-renko, Yu. L. (2016). Chastkove vidobrazhennia modelei danykh pry intehratsii informatsiinykh sys-tem, [Partial display of data models when integrating information systems], Economicmathematical Model-ing of Socio-economic Systems, Vol. 21, pp. 140-158 (in Ukrainian).
14. Kungurtsev, A., Kovalchuk, S., Potochniak, Ia., & Shirokostup, M. (2016). Pobudova slovnyka predmetnoi oblasti na osnovi avtomatyzovanoho anal-izu tekstiv ukrainskoiu movoiu, [Creating the domain vocabulary on the basis of automated analysis of ukrainian texts], Technical sciences and technologies, No. 3 (5), pp. 164-174 (in Ukrainian).
15. Kungurtsev, A., Gavrilova, A., Leonhard, A., & Potochniak, Ia. (2016). Uchet mezhfrazovyh svyazey pri avtomatizirovannom postroenii tolkovogo slovarya predmetnoy oblasti, [Accounting of inter-phrase connections in automated development ex-planatory dictionary of some subject area], (2016). Informatics and Mathematical Methods in Simulation, Vol. 6 (2016), No. 2, pp. 173-183 (in Russian).
16. Vagin, V. N., & Mikhailov, I. S. (2008). Razrabotka metoda integratsii informatsionnyh sistem na osnove metamodelirovaniya i ontologii predmet-noy oblast, [Developing the methods for information systems integration based on metamodeling and do-main ontology], Software & Systems, No. 1, pp. 22-26 (in Russian).
17. Bubareva, O. A. (2014). Model, algoritmy i programmnoe obespechenie integratsii dannyh infor-matsionnyh sistem na osnove ontologiy (na primere VUZa), [Model, algorithms and software for the data integration of information systems based ontology (by the example of the university)], Thesis for the degree PhD. 05.13.11, Biysk (in Russian).
18. Mikhailov, I. S. (2008). Issledovanie i raz-rabotka metodov i programmnyh sredstv obe-specheniya strukturnoy i semanticheskoy interopera-belnosti informatsionnyh sistem na osnove metamod-eley, [Research and development of methods and software for ensuring structural and semantic interop-erability of information systems based on metamod-els], Proceedings of the XI National Conference on Artificial Intelligence, Dubna, No. 2, pp. 207-209 (in Russian).
19. Tusovsky, A. F., Chirikov, S. V., & Yampol-skiy, V. Z. (2005). Sistemy upravleniya znaniyami (metody i tehnologii), [Knowledge management sys-tems (methods and technologies)], Tomsk, Russian Federation, NTL (in Russian).
20. Saenko, I., Brunilin, A., Efimov, V., & Yasinsky, S. (2016). Organizatsiya informatsionnogo vzaimodeystviya raznorodnyh avtomatizirovannyh sistem: ontologicheskiy podhod, [Organizing the In-formation Interaction between Heterogeneous Auto-mated Systems: an Ontological Approach], Informa-tion and Space, No. 2, pp. 60-64 (in Russian).
21. Komar, F. V., & Pogodaev, A. K. (2008). Metod integrirovaniya shem dannyh na osnove se-manticheskogo opisaniya atributov, [The method of the data schemes integration based on attributes se-mantic description], Software & Systems, No. 1, pp. 53-55 (in Russian).
22. Radchenko, V. O., & Tanyansky, S. S. (2012). Vyiyavlenie skrytyh zavisimostey mezhdu dannymi v zadachah reinzhiniringa informatsionnyh system, [Discovery of hidden data relationships in tasks of information systems reengineering], Informa-tion processing systems, Vol. 3 (101), Iss. 2, pp. 203-205 (in Russian).
23. Kungurtsev, A. B., & Neizvestny, A. S. (2007). Matematicheskaya model ob'ektnogo pred-stavleniya relyatsionnoy bazy dannyh, [Mathematical model of objective representation of a relation data-base], Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Odesa, Ukraine, No. 1 (27), pp. 130-134 (in Russian).
24. Yesin, V. I. (2012). Reinzhiniring suschest-vuyuschih baz dannyh, [Reengineering of existing databases], Information processing systems, Vol. 3 (101), Iss. 2, pp. 188-191 (in Russian).
25. Yesin V. I. (2012). Metody razrabotki baz dannyh dlya informatsionnyh system, [Methods of databases development for the information systems], Bulletin of Kharkiv national university, No. 1037, pp. 64-72 (in Russian)
26. Date, C. J. (2005). Vvedenie v sistemy baz dannyh, [An Introduction to Database Systems], Viliams (in Russian).
27. Malakhov, E. V. (2010). Informatsiina tekhnolohiia modeliuvannia skladnostrukturovanykh predmetnykh oblastei v systemakh orhanizatsiinoho upravlinnia (teoriia ta realizatsiia), [The information technology for complex structures subject domains simulating in the organizational management systems (theory and implementation)], Synopsis of doctorate thesis (Sc.D.), Odessa (in Ukrainian).
28. Filatova, Т., & Glava, M. (2016). “Mathe-matical Models of Information Manipulation in the Subject Field of Intellectual Production in Educa-tional Institutions”, International Conference on Elec-tronics and Information Technology (EIT), May 23-27, 2016, Odesa, Ukraine, pp. 92-96. doi: 10.1109/ICEAIT.2016.7501000; eid: 2-s2.‎0-84979554925.
29. Malakhov, E. V. (2010). Rasshirenie operat-siy nad meta-modelyami predmetnyh oblastey s uchyotom massovyh problem, [Expansion of opera-tions on meta-models of subject domains in view of mass problems], Eastern-european journal of Enter-prise Technologies, No. 5/2 (47), pp. 20-24 (in Rus-sian).
30. Malakhov, E. V., Vostrov, G. N., & Miku-linska, M. G. (2010). Metody opredeleniya stepeni vazhnosti svoystv suschnostey predmetnyh oblastey, [Methods of subject domains objects properties im-portance definition], Refrigeration engineering and Technology, No. 4 (126), pp. 73-77 (in Russian).
31. Glava, M., & Malakhov, E. (2018). Metod vydilennia vlastyvostei, yaki kharakteryzuiut obiekt predmetnoi oblasti, [Method of isolating the proper-ties that characterize the domain ob-ject], Refrigeration Engineering and Technology, No. 54(2), pp. 68-72. https://doi.org/10.15673/ret.v54i2.1048 (in Ukrain-ian).
32. Glava M., & Malakhov E. (2016). “Search-ing Similar Entities in Models of Various Subject Domains Based on the Analysis of Their Tuples”. International Conference on Electronics and Infor-mation Technology (EIT), May 23-27, 2016, Odesa, Ukraine, pp. 97-100, doi: 10.1109/ICEAIT.2016.7501001; eid: 2-s2.‎0-84979503116.
33. Glava, M. (2016). Sravnenie svoystv nomi-nalnogo tipa ob'ektov razlichnyh predmetnyh podo-blastey v relyatsionnyh bazah dannyh, [Comparison of the nominal type properties of objects of different subject subdomains in relational databases], Informat-ics and Mathematical Methods in Simulation, Vol. 6 (2016), No. 3, pp. 302-309 (in Russian).
34. Glava, M. G., & Malakhov, E. V. (2018). “Comparison of numeric properties of objects of dif-ferent data domains in relational databases”, Electron-ics and Control Systems, No. 2 (56), pp. 99-105, doi: 10.18372/1990-5548.56.12943.
35. Gus’kov, S. Yu., & Lyovin, V. V. (2015). In-tervalnye doveritelnye otsenki dlya pokazateley kachestva binarnyh klassifikatorov – ROC-krivyh, AUC dlya sluchaya malyh vyborok, [Confidence in-terval estimation for quality factors of binary classifi-ers – ROC curves, AUC for small samples], Engi-neering Journal: Science and Innovation, Vol. 3, http://engjournal.ru/catalog/mesc/idme/ 1376.html
(in Russian).
Published:
Last download:
22 Oct 2021

Contents


[ © KarelWintersky ] [ All articles ] [ All authors ]
[ © Odessa National Polytechnic University, 2018.]